Pasaules Mitrāju diena

01.02.2021.
Pasaules Mitrāju diena
Pasaules Mitrāju diena
Foto - LNDM arhīvs
Pasaules Mitrāju diena
Pasaules Mitrāju diena
Foto - LNDM arhīvs

Pasaules Mitrāju dienas tēma šogad ir „Mitrāji un ūdens”, un plašāka uzmanība pievērsta saldūdens resursiem, to kvalitātei, pieejamībai un izmantošanai.

Pasaules Mitrāju* dienas svinēšanas tradīciju aizsāka 1997. gada 2. februārī, atzīmējot Ramsāres konvencijas parakstīšanas gadskārtu un aktualizējot jautājumus par mitrāju aizsardzību. Laika gaitā ar konvencijas ieviešanu saistīto jautājumu loks ir paplašinājies, un šobrīd konvencijas mērķis ir nodrošināt visu veidu mitrāju aizsardzību un saprātīgu izmantošanu, atzīstot, ka mitrāji, kā ekosistēmas, ir ļoti nozīmīgi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un cilvēku labklājības nodrošināšanā.

Latvijā Ramsāres konvencija pieņemta un apstiprināta līdz ar likuma „Par 1971. gada 2. februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi” spēkā stāšanos 1995. gada 5. aprīlī.

Latvijas Nacionālais dabas muzejs darbojas kā Ramsāres konvencijas mitrāju saziņas, izglītības un sabiedriskās saskarsmes fokālais punkts.


Atzīmējot šo dienu, piedāvājam noskatīties trīs animācijas, kas, muzejam atsākot darbību, atkal būs skatāmas ekspozīcijā „Cilvēks un vide”, par saldūdens resuriem, to piesārņojumu un ilgtspējīgu izmantošanu, un aizpildīt darba lapas par animācijās aplūkotajām problemām.


*Mitrāji ir palienes, zāļu un kūdras purvi vai ūdeņu platības – dabiskas vai mākslīgas, patstāvīgas vai pārplūstošas –, kurās ir stāvošs vai tekošs ūdens, saldūdens, iesāļš vai sāļš ūdens, tai skaitā jūras akvatorijas, kuru dziļums bēguma laikā nepārsniedz 6 metrus. Latvijā Ramsāres konvencijā ir iekļautas sešas mitrāju teritorijas – Lubāna mitrāju komplekss, Teiču un Pelēčāres purvi, Kaņiera ezers, Engures ezers, Papes mitrāju komplekss un pārrobežu Ramsāres teritorija „Ziemeļu purvi”. Šo mitrāju iekļaušana Ramsāres teritoriju tīklā ir gan pievērsusi pasaules uzmanību Latvijas dabas vērtībām, gan likusi uzņemties atbilstošu atbildību par šo mitrāju aizsardzību.

**Izmantoti World Wetlands Day 2021 (Pasaules Mitrāju diena 2021) brīvpieejas publicitātes materiāli.

Pievienotie faili
Darba lapa(629.17 KB)