Ceļojošā fotoizstāde „Zaļie dārgumi”

14.05.2024.
Ceļojošā fotoizstāde „Zaļie dārgumi”
Ceļojošā fotoizstāde „Zaļie dārgumi”
Foto - Karmena Roze
Ceļteku pļavraibenis
Ceļteku pļavraibenis
Foto - Karmena Roze
Notikuma laiks
18.05.2024. - 09.06.2024.
Notikums paredzēts
Notikuma valodas
LV

No 18. maija līdz 9. jūnijam Latvijas Nacionālajā dabas muzejā būs apskatāma projekta LIFE FOR SPECIES ceļojošā fotoizstāde „Zaļie dārgumi”. Tās mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar Latvijas dabas bioloģisko daudzveidību un krāšņumu, kā arī iespējamo rīcību tās saglabāšanai.

2021. un 2022. gadā projekta LIFE FOR SPECIES ietvaros tika izsludināts fotokonkurss „Zaļie dārgumi”. Tā mērķis bija vērst sabiedrības uzmanību uz īpaši aizsargājamo un apdraudēto sugu atpazīstamību un saglabāšanu. Ceļojošajā izstādē izvēlētas un apkopotas 60 no vairāk nekā 400 fotokonkursā iesniegtajām fotogrāfijām sešās kategorijās:

  • augi,
  • sēnes,
  • bezmugurkaulnieki,
  • abinieki un rāpuļi,
  • putni un zīdītāji,
  • sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi.

Attēlos iemūžinātas retas, apdraudētas un aizsargājas sugas, kuras svarīgi saglabāt vairāku iemeslu dēļ:

  1. tā ir Latvijas floras un faunas daudzveidība;
  2. tā ir svarīga ekosistēmas un barības ķēdes sastāvdaļa;
  3. tās veido dzīvības formu sistēmu, kuras sastāvdaļa mēs esam un no kuras esam atkarīgi;
  4. tās sniedz dažādus ekosistēmas pakalpojumus (augu apputeksnēšana; kaitēkļu un slimību ierobežošana; ģenētisko resursu saglabāšana; estētiskā un ar kultūras vērtībām saistītie ieguvumi, u.c.).

Ikvienam izstādes apmeklētājam ir iespēja iepazīties ar Latvijas dabas daudzveidību un krāšņumu, kā arī iespējamo rīcību bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.


Fotoizstāde „Zaļie dārgumi” 18.05.–09.06.2024. ekspozīcijā „Latvijas putni” 3. stāvā

Izstāde atvērta muzeja darbalaikā:

Pirmdien – slēgts
Otrdien – slēgts
Trešdien 10.00–17.00
Ceturtdien 10.00–17.00
Piektdien 10.00–17.00
Sestdien 10.00–17.00
Svētdien 10.00–17.00

Ieeja ar muzeja biļetēm (izstāde + muzeja pastāvīgās ekspozīcijas):

Pieaugušie – 3,50 €
Studenti – 2,50 €*
Pensionāri – 2,50 €*
Skolēni – 1,50 €*
*uzrādot apliecību

Ieeja izstādē bez maksas – saskaņā ar Latvijas Nacionālā dabas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādi, personām ar ielūgumiem.

Ieeja izstādē ar atlaidi – plašāka informācija šeit.


Projekta LIFE FOR SPECIES galvenais uzdevums ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, balstoties uz zinātniski pamatotiem kritērijiem, sagatavojot priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām, uzlabot datu kvalitāti un pieejamību par sugām, izstrādāt jaunu Latvijas Sarkano grāmatu, kā arī palielināt sabiedrības un ieinteresēto pušu informētību un aktīvu rīcību sugu aizsardzībā Latvijā. Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti, kas nosaka īpaši aizsargājamas sugas un sugas, kurām var veidot mikroliegumus, apstiprināti pirms 10 līdz 20 gadiem. Šajā laikā uzkrājusies zinātniskā informācija par sugu sastopamību un apdraudošajiem faktoriem, kā arī notikušas izmaiņas Latvijas tautsaimniecībā.

Ar projekta laikā sagatavotajiem materiāliem un informāciju par topošo jauno Latvijas Sarkano grāmatu var iepazīties šeit.